This site is supported by

GTZ

Глосарій

Амортизація

Процес, у якому початкові витрати на об'єкт покриваються за рахунок одержуваних від нього доходів. Тривалість цього процесу називається амортизаційним періодом. Термін «амортизація» застосовується як в економічному, так і в енергетичному контексті. В енергетиці амортизаційний період позначає той період часу, що необхідний певній енергогенеруючій установці для виробництва такої ж кількості енергії, яка була необхідна для її спорудження та експлуатації.

Біомаса

Вся органічна субстанція, що або утворюється рослинами чи тваринами, або є продуктом їхньої життєдіяльності. При використанні біомаси в енергетичних цілях, тобто для вироблення електричної, теплової енергії та пального, слід розрізняти між поновлюваною сировиною та сільськогосподарськими культурами, що вирощуються переважно з метою вироблення енергії, та органічними відходами.

До поновлюваної сировини належать:

 • швидко зростаючі породи дерев і спеціальні однолітні сільськогосподарські культури, що вирощуються переважно з метою вироблення енергії рослини та відзначаються високим вмістом сухої речовини для використання в якості пального,
 • польові культури, що містять цукор або крохмаль, придатний для перетворення на етанол, а також олійні культури для вироблення біологічних олив та дизельного біопалива (метиловий ефір з рапсової олії) та їхнє використання в якості мастила або пального.

Органічні відходи утворюються у сільському та лісовому господарстві, промисловості та у домогосподарствах. До них належать:

 • відходи та залишки деревини,
 • сіно, трава, опале листя та гній,
 • шлам стічних вод, а також
 • побутове сміття органічного походження.

Вентиляційна система з рекуперацією тепла

Із санітарно-гігієнічних причин будинки необхідно провітрювати. При цьому тепле спожите повітря замінюється свіжим, яке необхідно підігріти до бажаного рівня температури внутрішніх приміщень. Завдяки застосуванню вентиляційного обладнання з рекуперацією тепла можна скоротити втрати тепла, спричинені вентиляцією: тепло, що міститься у спожитому повітрі, значною мірою повертається у теплообміннику.

Витяжна вентиляційна установка

Витяжним повітрям називається все повітря, що за допомогою вентиляційної установки виводиться з приміщення назовні. При використанні витяжної вентиляційної установки використане повітря відсмоктується з ванної кімнати, туалету й кухні за допомогою вентилятора. Одночасно свіже повітря ззовні надходить через регульовані повітряні пропускні отвори у зовнішніх стінах у житлові приміщення. Перевага витяжної вентиляційної установки полягає у тому, що запахи та волога надійно виводяться з приміщень. Обсяг повітря може регулюватися та забезпечує постійний приплив свіжого повітря – не лише вдень, а і постійно вночі. Ефект економії енергії забезпечується у будь-якому випадку за рахунок зменшення кратності повітрообміну, яку можна скорочувати.

Відновлювана енергія

Відновлювана енергія – це енергія, що виробляється з таких природних ресурсів, як сонячне світло, вітер, дощ, приплив та геотермальне тепло – які мають здатність до відновлення (природного поповнення).
Див. також:http://www.german-renewable-energy.com

Вторинна енергія

Вторинна енергія або вторинні енергоносії перетворюються з первинної енергії за допомогою певного процесу, наслідком чого є втрати енергії. Прикладами вторинної енергії або вторинних енергоносіїв можуть бути електричний струм, гаряча вода, брикети.
Див. також: Первинна енергія

Герметичність

Герметичність огороджувальних конструкцій будинку є важливою ознакою якості будинків. Таким чином забезпечується уникнення неприємних протягів, непотрібних втрат енергії та пошкодження будинків. У Німеччині діють граничні допустимі значення герметичності будинків.

Глобальне (сумарне) випромінювання

Загальна сума прямої сонячної радіації та дифузного космічного випромінювання на горизонталь. Земна атмосфера зменшує потужність випромінювання космічної сонячної радіації (сонячної [радіаційної] постійної) через поглинання, відбиття та розсіювання, так що інтенсивність опромінювання на поверхні Землі у наших широтах (влітку, за ясного неба, опівдні) знижується приблизно до 1.000 Вт/м2. Обсяг сонячної енергії коливається в залежності від метеорологічних умов та астрономічних закономірностей (які також визначають перебіг чотирьох пір року). Середня річна сума сумарного випромінювання на горизонтальну поверхню, що приймає, складає, наприклад, у регіоні Ганновера близько 1.000 кВт-год./(м2/рік). Це приблизно відповідає енергетичній цінності 100 л рідкого палива чи 100 м3 природного газу.

Директива ЄС про енергетичну ефективність будинків

Метою Директиви 2002/91/EC про енергетичну ефективність будинків є сприяння енергетичній ефективності будинків у Європейському співтоваристві з урахуванням зовнішніх кліматичних і місцевих умов, а також вимог щодо внутрішнього клімату та ефективності витрат. Директива набула чинності 16 грудня 2002 року. Кожна країна-член ЄС мала включити її положення до свого національного законодавства до 4 січня 2006 року. Див. також: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l27042.htm

Додатковий накопичувач тепла (регістр)

Незначна кількість тепла, необхідна для опалення пасивного будинку, подається через пристрій підтоплювання повітря, що надходить. Це забезпечує додатковий накопичувач тепла (регістр), розташований у вентиляційній системі.
Див. також: Пасивний будинок

Дренажний канал

Дренаж – це система перфорованих трубопроводів, прокладена під землею, щоб додатково захистити будівельну споруду від проникнення вологи. Дренажні труби чи також дренажні канали слід прокладати у підстильному шарі гравію різного розміру зерен, щоб уникнути закупорювання отворів піском. Дренажні канали слід прокладати під ухилом, щоб можна було відводити накопичену воду, наприклад, за допомогою всмоктувального насосу.

Еквівалент CO2

Сумарне споживання кінцевої енергії з непоновлюваних джерел первинної енергії.

Енергетична політика Європейського Союзу

Концепцію обов’язкової та комплексної Європейської енергетичної політики було впроваджено Європейським Союзом і схвалено Радою Європи 27 жовтня 2005 року в Лондоні. Див. також: http://www.energy.eu/

Енергетичний аудит

Енергетичний аудит – це обстеження, перевірка та аналіз енергетичних потоків у будинку або в технічній системі з метою з‘ясування енергетичної динаміки системи, що досліджується. Як правило, енергетичний аудит проводиться в процесі пошуку можливостей зменшити обсяг енергії, що входить до системи, без негативного ефекту на вихідний результат, такий, як наприклад, конкретні вимоги користувачів. Коли об’єктом дослідження є заселений будинок, основна увага приділяється одночасному зменшенню енергоспоживання зі збереженням або поліпшенням умов комфортності, охорони здоров‘я та безпеки. Крім простого визначення джерел енергоспоживання енергетичний аудит має на меті визначення пріоритетів використання енергії від найбільш ефективного до найменш ефективного заходу з енергозбереження.

Енергетичний баланс

Зіставлення всіх енергетичних потоків будинку: притоку (наприклад, через опалення, сонячну радіацію тощо) та відтоку (наприклад, через вентиляцію, теплопередачу тощо). За спрощених умов сума тепловтрат дорівнює сумарному припливу тепла.

Енергопостачальне підприємство

Зазвичай під енергопостачальним підприємством розуміють таке підприємство, яке або виробляє електричну енергію та розподіляє через публічну мережу, або здійснює газо- та теплопостачання. Часто енергопостачальне підприємство є також експлуатаційником і власником енергорозподільних мереж (електромережі, газової мережі чи теплофікаційної мережі).

Енергосервісна компанія (ЕСКО)

Енергосервісна компанія (скорочено: ЕСКО або ЕСКо) – це професійна комерційна структура, що надає широкий спектр комплексних енергетичних рішень, включаючи розробку та впровадження проектів з енергозбереження, раціонального використання енергії, елементи енергетичної інфраструктури на умовах підряду, вироблення та постачання енергоносіїв, а також управління ризиками. ЕСКО проводить поглиблений аналіз об’єктів, розробляє енергоефективні рішення, встановлює необхідні елементи та управляє системою, забезпечуючи економію енергії протягом періоду окупності. Зекономлені кошти часто використовуються для повернення капітальних інвестицій проекту протягом п’яти - двадцятирічного періоду, або реінвестуються в будинок, що дозволяє проводити заходи з капітальної модернізації, які за інших умов були б неможливими. В разі, якщо проект не забезпечує дохідності інвестицій, ЕСКО часто бере на себе сплату недоотриманої різниці.

Зміна клімату

Зміна клімату – це будь-яка значна тривала зміна очікуваних особливостей середньої погоди в конкретному регіоні, або, з точки зору сучасних соціально-політичних проблем, на Землі взагалі, за достатньо значний проміжок часу. Зміна клімату відображає аномальні коливання очікуваного клімату в атмосфері Землі та їх подальший вплив на інші частини Землі, такі, як наприклад полярні льодові маси, протягом періодів від кількох десятиліть до мільйонів років.
Див. також: http://unfccc.int

Кінцева енергія

Так називається та частина первинної енергії, що надходить до споживача після процесів транспортування і перетворення. Це та форма енергії, що безпосередньо використовується у виробничих, транспортних або побутових процесах споживачів.

Коефіцієнт A/V

Коефіцієнтом A/V вимірюється співвідношення площі огороджувальних конструкцій будинку (сума площ усіх зовнішніх стін, вікон тощо) та сумарного об'єму опалюваних приміщень у ньому. Низьке значення коефіцієнту A/V є важливим показником оптимізації, щоб проектувати будинки із низьким рівнем енергоспоживання. Чим компактнішим є споруджений будинок, тим нижчим є коефіцієнт A/V і тим меншою є потреба у теплоті.

Коефіцієнт g

Показник енергопроникності, що визначає передачу енергії ззовні всередину будівельної споруди у відсотках. Чим вищим є коефіцієнт енергопроникності g, тим більше сонячної радіації проникає всередину споруди через площу засклення у формі променистої теплоти. Високий показник g означає високе накопичення тепла. Для вікна, ідеально проникного для променів, показник g складає 1,00 чи 100 відсотків. У звичайного скла цей показник коливається від 0,7 до 0,9.

Коефіцієнт теплового розширення

Величина, зворотна коефіцієнту теплопередачі, що визначає спроможність конструкції протистояти тепловим втратам. Чим вище коефіцієнт опору теплопередачі, тим більший тепловий комфорт забезпечує конструкція.

Коефіцієнт теплопередачі

Інтенсивність теплових втрат, кількість тепла, що проходить через 1 м² тої чи іншої конструкції (наприклад, стіну або дах) за одиницю часу. Чим менше значення коефіцієнту теплопередачі, тим вище теплоізоляційні властивості конструкції.

Комунальний енергетичний менеджмент

Комунальний енергетичний менеджмент (KEM) поєднує різні функції та ініціативи з метою перманентного зменшення енергоспоживання муніципальними будинками в місті. Існує два підходи енергетичного менеджменту: стратегічний та оперативний. Засобами стратегічного енергетичного менеджменту муніципалітет розробляє довгострокові енергетичні концепції для всього міста і визначає загальні напрямки не лише для будинків, а й для сфери комунальних послуг та адміністративної організації. З більш практичної точки зору операційний енергоменеджмент зосереджує увагу на аналізі енергетичної ефективності конкретних будинків і послуг та визначає заходи для скорочення й оптимізації споживання енергії.

Міжнародна ініціатива Німеччини з захисту клімату

5 грудня 2007 року уряд Німеччини затвердив Інтегровану програму з енергії та клімату (IEKP), що стало вагомим внеском у досягнення європейських і міжнародних цілей захисту клімату. Одним з компонентів цієї програми є «Ініціатива з захисту клімату», згідно з якою кошти, отримані від продажу сертифікатів CO² через систему торгівлі викидами, використовуються на фінансування проектів із захисту клімату. Завдяки цьому Німеччина стала першою країною, яка вкладає надходження від сертифікатних аукціонів безпосередньо в заходи з захисту клімату національного та міжнародного рівня.

Зокрема, Федеральне міністерство екології, захисту природи та реакторної безпеки Німеччини (BMU) підтримує заходи з захисту клімату, спрямовані на підвищення енергоефективності та розширення сфер застосування відновлюваної енергії. Міжнародна ініціатива з захисту клімату підтримує заходи з адаптації до змін клімату в країнах, що розвиваються, та в країнах нової індустріалізації. Вона має на меті надати новий імпульс переговорам щодо міжнародного договору про захист клімату на період після 2012 року. Таким чином ініціатива робить важливий внесок у досягнення амбітних цілей захисту клімату в Німеччині, Європі та в усьому світі.

З початку 2008 року BMU надало до 400 млн. євро, отриманих від продажу квот на викиди, для заходів Ініціативи з захисту клімату. Ініціатива з захисту клімату складається з двох компонентів:

 • підтримка сталого постачання енергії
 • адаптація до змін клімату та збереження біологічного розмаїття

Ця нова форма екологічної співпраці в зазначених двох пріоритетних сферах доповнить існуючі заходи з розвитку співробітництва і сприятиме їхньому економічно ефективному впровадженню, а також допоможе у здійсненні інноваційних пілотних проектів.
Див. також:http://www.bmu.de

Місток холоду

Так називають такі ділянки конструкцій будівлі, на яких через порушення суцільності теплоізоляційної оболонки наявна підвищена тепловіддача (вікна, двері, кути приміщень, стики конструкцій і тому подібне).

Опалювальне навантаження

Тепло, яке необхідно подати до якогось приміщення за стандартизованих погодних умов, щоб могли установитися такі температури внутрішніх приміщень, що відповідають нормативним вимогам. Опалювальне навантаження вимірюється у ватах (Вт).

Пасивний будинок

Термін «пасивний будинок» (німецькою мовою: Passivhaus) стосується ретельно розробленого добровільного стандарту енергоефективності у будівлях. Він втілюється в будівлях з надзвичайно низьким рівнем енергоспоживання для опалення або охолодження приміщень. Цей стандарт стосується не лише житлових приміщень; деякі офісні будівлі, школи, дитсадки та один супермаркет були також побудовані відповідно до цього стандарту. Пасивне проектування не є додатком або доповненням до архітектурного проекту. Це інтегрований процес разом з архітектурним проектуванням. Хоча цей стандарт застосовується переважно в нових будівлях, його використовують і для заходів реновації. Попередній досвід було отримано завдяки іншим стандартам будинків з низьким енергоспоживанням, зокрема стандарту Niedrigenergiehaus (низько-енергетичний будинок) у Німеччині, а також стандарту будинків, споруджених відповідно до жорстких вимог будівельних кодексів Швеції і Данії.

Стандарт пасивного будинку для Центральної Європи вимагає, щоб будинок відповідав таким вимогам:

 • Будинок не повинен споживати більше ніж 15 кВт.г./м² за рік (4746 btu/ft² за рік) енергії для опалення та охолодження
 • Загальне споживання енергії (енергія для опалення, гарячого водопостачання та електроенергія) не повинно перевищувати 42 кВт.г./м² за рік
 • Загальне споживання первинної енергії (електроенергія з джерела первинного виробництва тощо) (первинна енергія для опалення, гарячого водопостачання та електроенергія) не повинно перевищувати 120 кВт.г./м² за рік (3.79 × 104 btu/ft² за рік)

Див. також: http://www.passivhaustagung.de

Первинна енергія

Первинна енергія – це енергія, яка не підлягала жодним процесам перетворення або трансформації. Первинна енергія – це енергія паливної сировини та будь-яких інших форм, отримана системою в якості вхідного ресурсу. Первинна енергія включає невідновлювану і відновлювану енергію. Первинна енергія трансформується в процесі перетворення енергії в більш зручні форми енергії, такі як електроенергія та очищене пальне. В енергетичній статистиці ці форми відомі як вторинна енергія.

Пориста цегла

Сучасні вимоги стосовно енергозбереження, а також поліпшення якості цегли призводить до розробки цегли із глини з високою часткою пор. Під час спеціального технологічного процесу цеглі надається тонка структура пор і капілярів – тобто глина насичується порами. Звідси і назва цегли Poroton (= «пори» та Ton – нім. «глина»). Ця пориста та кристалічна структура діє як повітряний прошарок і перетворює цеглу на природний кондиціонер, бо вона вирівнює коливання температури, до того ж вона «дихає» та має чудові характеристики щодо вологи.

Рекуператор

Рекуперація (від лат. recuperator – «той, що повертає») – теплообмінник поверхневого типу для використання теплоти газів, що відходять, у якому теплообмін між теплоносіями здійснюється безупинно через стінку, що їх розділяє. На відміну від регенератора, траси потоків теплоносіїв у рекуператорі не змінюються. Рекуператори розрізняють за схемою відносного руху теплоносіїв - проти-точні, прямоточні та інші; за конструкцією - трубчасті, пластинчасті, ребристі та інші; за призначенням — для підігрівання повітря, газу, рідин, як випарники, конденсатори та інше.

Рекуперація (тепла)

Рекуперація (від лат. recuperatіo –«повернення») - повернення частини енергії для повторного використання у тому ж технологічному процесі. Рекуперація або ж зворотне одержання тепла – це процес, під час якого повітря, що надходить, обігрівається теплим повітрям, яке відходить. Тепле повітря у рекупераційному теплообміннику віддає більшу частину свого тепла повітрю, що надходить, завдяки чому тепле повітря не виходить назовні без користі через відкрите вікно.

Річна потреба у первинних енергоресурсах

Кількість енергії на рік, необхідна для опалення будинку та гарячого водопостачання, включно з витратами на видобування, підготовку та подачу енергії до будинку.
Див. також: Первинна енергія

Річний обсяг споживання теплової енергії

Кількість енергії на рік, яку необхідно подавати до певного будинку з метою опалення, вентиляції та гарячого водопостачання.

Теплова потреба на опалення

Кількість енергії для опалення приміщень, необхідна для підтримання певної температури внутрішніх приміщень у якомусь будинку.

Теплопровідність

Перенесення теплоти структурними частками речовини (молекулами, атомами, електронами) у процесі їхнього теплового руху. Такий теплообмін може відбуватися у будь-яких тілах з неоднорідним розподілом температур, але механізм перенесення теплоти буде залежати від агрегатного стану речовини. Явище теплопровідності полягає у тому, що кінетична енергія атомів і молекул, яка визначає температуру тіла, передається іншому тілу під час їхньої взаємодії та передається з більш нагрітих областей тіла до менш нагрітих областей. Теплопровідністю також називається кількісна оцінка здатності конкретної речовини проводити тепло.

Торгівля викидами

Торгівля викидами – адміністративний підхід, який застосовується для контролю забруднень шляхом надання економічних стимулів для зменшення викидів забруднюючих речовин. Інколи також називається «обмеження та торгівля квотами» (cap and trade). Див. також: http://www.ieta.org/ieta/www/pages/index.php

Точка роси

Точкою роси при заданому тиску називається така температура, до якої має остудитися повітря, щоб водяна пара, що міститься у ньому, досягла стану насичення та почала конденсуватися у росу. Точка роси обумовлюється відносною вологістю повітря. Чим вище відносна вологість, тим точка роси вище та ближче до фактичної температури повітря. Чим нижче відносна вологість, тим точка роси нижче фактичної температури. Якщо відносна вологість складає 100%, то точка роси збігається з фактичною температурою.

Blower Door Test – випробування на перепад тиску

Метод дослідження герметичності будинку чи помешкання. При цьому випробуванні у будинку створюється перепад тиску щодо зовнішнього повітря та вимірюється потік повітря, що надходить. Його можна зробити «видимим» і у такий спосіб знайти нещільності. В якості результату визначається так-званий показник n50: кратність повітрообміну при тиску 50 паскаль.

PHPP

PHPP – це абревіатура від німецької назви «Passivhaus Projektierungsрaket» - комплексна електронна програма проектування пасивних будинків. Програма може застосовуватися архітекторами для проектування пасивних будинків, щоб, наприклад, визначити енергетичні баланси та теплове навантаження для конкретних будинків (The Passive House Planning (Design) Package (PHPP). Розроблена та вперше впроваджена у 1998 році Інститутом Пасивхаус у місті Дармштадт.
Див. також: http://www.passivhaustagung.de/Passive_House_E/PHPP.html

PHVP

PHVP — спрощена версія комплексної електронної програми проектування пасивних будинків РHРР. Слугує для розрахунку очікуваного споживання тепла будинку, що проектується, на ранніх стадіях проектування.

WLG – групи теплопровідності

Показник WLG відображає максимальне значення теплопровідності ізоляційного матеріалу. Чим менше цей показник, тим вище ізоляційні якості матеріалу. Залежно від групи теплопровідності різноманітні матеріали в однаковій товщині мають не однаково високі ізолювальні якості. Типові ізоляційні матеріали, такі як, наприклад, полістирол і мінеральне волокно, мають коефіцієнт теплопровідності 0,04 Вт/мК і таким чином належать до групи теплопровідності WLG 040. При тій же товщині ізоляційного шару, але з матеріалу групи WLG 035, теплові якості ізоляції поліпшуються на 12%.